Kwartalnik „Alergia”

ISSN 1641-5728

Redaktor naczelny
Dr n. med. Urszula Samolińska-Zawisza

Zastępca redaktora naczelnego
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Sekretarz redakcji
Dr n. elektronicznych Łukasz Butkowski
Dr n. med. Emilia Majsiak
Lek. med. Karolina Zawisza-Butkowska

Recenzenci
Prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
Dr n. med. Piotr Rapiejko

Strona internetowa
Paweł Walerczak

Wydawca
Wydawnictwo Alergologiczne „Zdrowie”
Urszula Samolińska-Zawisza

Adres redakcji
01-508 Warszawa, ul. Boguckiego 1B m. 13
tel. 501 781 875
e-mail: alergia@alergia.org.pl

Druk
Zakłady Graficzne Roszkowscy „Taurus”,
05 074 Halinów, Kazimierów 13, tel. (022) 783 66 82

Rada naukowa

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi,
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk,
Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

Informacje dla autorów

Warunki przyjmowania prac do druku w kwartalniku „Alergia”

1. Do druku przyjmowane są prace oryginalne (badania na podstawie których powstały artykuły przeprowadzane muszą być zgodnie z Deklaracją Helsińską), poglądowe i kazuistyczne dotychczas niepublikowane.
2. Prace będą opiniowane przez 2 recenzentów.
3. Autor podpisuje umowę z Wydawnictwem potwierdzając oryginalność i autorstwo pracy, przekazując prawo własności Wydawnictwu i załącza zgodę współautorów pracy.
4. Przyjmowane są prace w języku polskim z tytułem, streszczeniem (do 250 słów), słowami kluczowymi (3-6) w języku polskim i angielskim.
5. Autora prosimy o przesłanie prac e-mailem na adres alergia@alergia.org.pl lub na płycie CD w formacie programu Word (złożone czcionką 10 pkt). Wszystkie tabele i ryciny powinny być zatytułowane, ponumerowane oraz uwzględnione w tekście. Ilustracje i zdjęcia powinny być podpisane nazwiskiem autora lub należy podać źródło.
6. Piśmiennictwo nie powinno przekraczać 40 pozycji, ponumerowanych zgodnie z kolejnością umieszczenia w pracy.
7. Na końcu pracy powinien być umieszczony adres korespondencyjny głównego autora.
8. W pracy powinny być umieszczone nazwiska i tytuły naukowe wszystkich autorów wraz z danymi dotyczącymi miejsca pracy.
9. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania tekstów.

Prenumerata

Rachunek bankowy:

ALERGIA
ul. Boguckiego 1B m. 13
01-508 Warszawa

nazwa banku:
I Oddział PKO BP SA w Warszawie
nr r-ku: 52 1020 1013 0000 0702 0003 8778

cena rocznej prenumeraty (4 numery): 95.04 zł

Prosimy o przesłanie e-mailem na adres alergia@alergia.org.pl następujących informacji:

adres pocztowy, na który ma zostać wysyłana prenumerata.
dane do faktury oraz adres pocztowy, na który ma zostać wysyłana faktura
ilość egzemplarzy oraz zamawiane numery kwartalnika

Warunki przyjmowania reklam do druku

Format strony: 205 x 290 mm (+3 mm spady)Format pliku: PDF, EPS (czcionki załadowane do pliku lub zamienione na krzywe)
lub TIF (ew. JPG o maksymalnej jakości) – 300 dpi

Kolory: tylko CMYK (bez kolorów dodatkowych)

Lista recenzentów

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk,
Prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński,
Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek,
Dr n. med. Piotr Rapiejko,
Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko,

Prof. dr hab. n. med. Edward Zawisza

Zasady recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.