Informacje dla autorów

Warunki przyjmowania prac do druku w kwartalniku „Alergia”

Do druku przyjmowane są prace oryginalne (badania na podstawie których powstały artykuły przeprowadzane muszą być zgodnie z Deklaracją Helsińską), poglądowe i kazuistyczne dotychczas niepublikowane .
Prace będą opiniowane przez 2 recenzentów.
Autor podpisuje umowę z Wydawnictwem potwierdzając oryginalność i autorstwo pracy, przekazując prawo własności Wydawnictwu i załącza zgodę współautorów pracy.
Przyjmowane są prace w języku polskim z tytułem, streszczeniem (do 250 słów), słowami kluczowymi (3-6) w języku polskim i angielskim.
Autora prosimy o przesłanie prac e-mailem na adres alergia@alergia.org.pl lub na płycie CD w formacie programu Word (złożone czcionką 10 pkt). Wszystkie tabele i ryciny powinny być zatytułowane, ponumerowane oraz uwzględnione w tekście. Ilustracje i zdjęcia powinny być podpisane nazwiskiem autora lub należy podać źródło.
Piśmiennictwo nie powinno przekraczać 40 pozycji, ponumerowanych zgodnie z kolejnością umieszczenia w pracy.
Na końcu pracy powinien być umieszczony adres korespondencyjny głównego autora.
W pracy powinny być umieszczone nazwiska i tytuły naukowe wszystkich autorów wraz z danymi dotyczącymi miejsca pracy.
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania tekstów.