Diagnostyka

 

 

Omdlenia u dzieci i młodzieży
- jeden objaw wiele przyczyn

fragment artykułu z kwartalnika dla lekarzy "Alergia" 1(19)/2004
 

Dr n. med. Andrzej Lipiec
Lek. med. Dominika Konarska- Matysiak

 

Omdlenie jest nagłą, krótkotrwałą utratą przytomności, spowodowaną ostrym niedotlenieniem mózgu. Jest najczęściej niegroźnym objawem chorobowym, ale w pewnych przypadkach świadczy o poważnej, zagrażającej życiu dziecka chorobie. Omdlenia stanowią 1- 3% stanów naglących u dzieci i młodzieży. Przed ukończeniem 18 roku życia 15-20% dzieci ma przynajmniej jeden epizod omdlenia, częściej dotyczy to dziewcząt w okresie pokwitania. Przyczyny omdleń są różnorodne i tylko w 50-60% przypadków udaje się je ustalić. Jedną z przyczyn omdleń są napady kaszlu w przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci, co w związku ze wzrostem częstości zachorowań na tę chorobę u pacjentów w wieku rozwojowym stanowi znaczący problem kliniczny.

Inspiracją do publikacji tej pracy jest występowanie omdleń podczas napadów kaszlu w przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci, co w kontekście wzrostu częstości zachorowań na tę chorobę u pacjentów w wieku rozwojowym stanowi znaczący problem kliniczny. Omdlenie jest nagłą, krótkotrwałą (trwającą sekundy lub minuty) utratą przytomności, spowodowaną ostrym niedotlenieniem mózgu. Utrata świadomości nie zawsze jest całkowita. Oprócz typowego omdlenia wyróżnia się stan przedomdleniowy. Charakteryzuje się on niepełną utrata przytomności, zachowanym kontaktem słownologicznym oraz obniżeniem napięcia mięśniowego. Towarzyszące omdleniu obniżone napięcie mięśni szkieletowych najczęściej powoduje upadek, o ile nie uda się temu w porę zapobiec. W trakcie upadku może dojść do urazów ciała z poważnymi następstwami dla stanu zdrowia dziecka.
Każde, nawet krótkotrwałe omdlenie dziecka, budzi uzasadniony niepokój rodziców i lekarza. Jest najczęściej niegroźnym objawem chorobowym, ale
w pewnych przypadkach świadczy o poważnej chorobie zagrażającej życiu. Każde omdlenie stanowi objaw chorobowy wymagający szybkiego ustalenia przyczyny, od prawidłowego bowiem rozpoznania zależy podjęcie właściwego postępowania leczniczego. Omdlenia są częstym i niejednokrotnie trudnym problemem klinicznym. Według danych z piśmiennictwa stanowią około 1 - 3% stanów naglących u dzieci i młodzieży. Przed ukończeniem 18 roku życia 15-20% dzieci ma przynajmniej jeden epizod omdlenia, częściej dotyczy to dziewcząt w okresie pokwitania. W wielu przypadkach omdlenia u dzieci powtarzają się wielokrotnie. Etiologia omdleń jest różnorodna i tylko w 50-60% przypadków udaje się ustalić ich przyczynę.

Przyczyny omdleń u dzieci i młodzieży
1. Zaburzenia w układzie krążenia
a. przyczyny pozasercowe (zaburzenia autoregulacji, oporu i pojemności łożyska naczyniowego)
· omdlenia wazowagalne
· hipotonia ortostatyczna
· nieprawidłowy powrót żylny
- spadek powrotu żylnego
- hipowolemia
- napady kaszlu (astma oskrzelowa)
 


 
 

  b. przyczyny sercowe
· wrodzone wady serca (np. zwężenie aortalne, zwężenie tętnicy płucnej)
· kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory
· nadciśnienie płucne, zator tętnicy płucnej
· guzy serca
· tamponada serca
· zaburzenia rytmu serca
- bradyarytmia
- tachyarytmia
· zaburzenia funkcji skurczowej mięśnia sercowego
- zapalenie mięśnia sercowego
- anomalie tętnic wieńcowych
- zawał mięśnia sercowego
2. Zaburzenia metaboliczne/endokrynologiczne
· hipoglikemia
· hipoksja
· zaburzenia elektrolitowe (hipokalcemia)
· niedoczynność nadnerczy
3. Zaburzenia neuropsychiczne
· padaczka
· guz mózgu
· zespół konwersyjny
· zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną tzw. dystonia neurowegetatywna
4. Zatrucia lub przedawkowania leków
· leki (hipotensyjne, rozszerzające naczynia , neuroleptyki)
· narkotyki
· alkohol

Profilaktyka i leczenie omdleń

Postępowanie diagnostyczne pozwalające  jednoznacznie określić etiologię omdlenia powinno być prowadzone przez leczenie specjalistę. Postępowanie doraźne polega na pozostawieniu dziecka w pozycji leżącej, najlepiej z uniesieniem kończyn dolnych do góry i zabezpieczeniem dobrej wentylacji pomieszczenia, gdzie przebywa.
Postępowanie profilaktyczne w przypadkach najczęściej występujących omdleń związanych z nagłą zmianą pozycji ciała u dzieci polega na unikaniu sytuacji powodujących ten stan, a zwłaszcza unikania długotrwałego pozostawania w bezruchu. Istotne znaczenie zapobiegawcze ma regularne przyjmowanie posiłków, zwiększona podaż płynów i soli mineralnych.
Dzieci, u których przed omdleniem występują objawy zwiastunowe, należy pouczyć, aby
z chwilą ich wystąpienia zmieniały pozycję ciała na leżącą. Może pomagać energiczne przykurczenie kończyn dolnych lub ich skrzyżowanie.
Zabiegi powyższe zwiększają objętość wyrzutową serca, co poprawia przepływ mózgowy. Przyjęcie pozycji leżącej w chwili wystąpienia objawów zwiastunowych najczęściej zapobiega omdleniom. Farmakologiczne leczenie omdleń wazowagalnych i ortostatycznych u dzieci jest nadal dyskusyjne, gdyż mimo wielu prób nie uzyskano oczekiwanych efektów terapii.
Postępowanie zapobiegające omdleniom podczas napadu kaszlu u dzieci chorujących na astmę oskrzelową to właściwie leczenie choroby zasadniczej, zapobieganie stanom skurczowym oskrzeli.